top of page

Algemene Voorwaarden 

Nino’s Delicacies (hierna: ND) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58412301 en is gevestigd aan Posthoornstraat 17 (3011WD) te Rotterdam.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van ND.

 7. Producten: De Producten die door ND worden aangeboden zijn italiaanse ingrediënten zoals pasta, rijst, pesto, olijfolie, kruiden en sauzen.

 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: ND.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van ND en iedere Overeenkomst tussen ND en een Koper en op elk Product dat door ND wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ND aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van ND zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met ND is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 8. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden het volgende verstaan:

 9. per post;

 10. via e-mail (info@ninosdelicacies.com.com).

Er wordt uitdrukkelijk geen ander e-mailadres gebruikt.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door ND gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 2. Het door ND gedane Aanbod is vrijblijvend. ND is slechts aan het Aanbod gebonden indien Koper een bestelling heeft geplaatst, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft ND het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor ND gegronde reden te weigeren.

 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen ND niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). ND kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van ND zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ND niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van ND heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen en/of het betreffende Product te betalen.

 2. Een Aanbod kan door ND gedaan worden via de website.

 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met ND, zal ND de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. ND zal de orderbevestiging zal slechts versturen via info@pastaconlasalsa.com.

 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is ND daaraan niet gebonden.

 5. ND is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De verzegling van de Producten mag niet verboken worden. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Koper in een fysieke winkel zou kunnen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van ND.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. ND zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft ND het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ND aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ND worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ND zijn verstrekt, heeft ND het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is ND niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor ND, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

 5. ND kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

 6. ND is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ND is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ND bekend was.

 7. Koper vrijwaart ND voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door ND of er door andere omstandigheden buiten de macht van ND enige vertraging ontstaat, heeft ND recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient ND schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

 2.  De zakelijke koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar        

      volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of            later dan overeengekomen worden aangeboden.

3.   Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies       die noodzakelijk zijn voor de levering, is ND gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening           en risico van Koper.

4.   Indien de Producten worden bezorgd door ND of een externe vervoerder is ND, tenzij          

      schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te

      brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is

      overeengekomen.

6.   Indien ND gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst,

      vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan ND ter

      beschikking heeft gesteld.

7.  Indien ND een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten

     Nederland gelden langere leveringstermijnen.

8.  ND is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is

     afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. ND is gerechtigd het

     aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9.  Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk      

     anders overeengekomen. ND behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien

     gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 - Verpakking en transport

 1. ND verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. ND erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan ND te worden gemeld op info@pastaconlasalsa.com. Bij beschadiging van het Product en/of het verkeerd bewaren door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan het Product

 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ND op de wijze zoals door ND aangegeven.

 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan ND, conform de retour instructies van ND. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van ND.

 6. Koper kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan ND, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ND kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. ND bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 7. Koper dient ter bevestiging van de retournering een mail te sturen naar ND voor het afstemmen van een datum en tijdstip. De mail kan verstuurd worden naar retouren@delinino.com. ND zal per mail de door de Koper gekozen datum en tijdstip van retournering aan de Koper bevestigen. Zonder deze bevestiging van ND is retourneren op het door de klant gekozen tijdstip niet mogelijk. In dit geval zorgt ND zelf voor het terughalen van de door de Koper te retourneren Producten. ND zal dit met Koper afstemmen.

 8. ND is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

 9. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 10. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

 11. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan ND te wijten is, zal ND na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op ND.

 

Artikel 9 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop ND geen invloed heeft, kan ND deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling kan vooraf of achteraf geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ND. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van ND een andere betalingstermijn overeenkomen.

 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is ND gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van ND op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

 6. ND heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ND kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ND kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal ND zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 9. Indien ND meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ND geleverde zaken, blijven eigendom van ND totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ND gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht ND zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 4. Voor het geval dat ND haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan ND of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ND zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 5. ND heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van ND. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal ND zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan ND worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 - Garantie

ND staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

 1. ND is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 2. Bovendien is ND bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met ND gesloten Overeenkomst voortvloeien.

 3. Voorts is ND bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ND op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer ND de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 5. ND behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door ND leidt tot aansprakelijkheid van ND jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door ND in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van ND is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

 2. ND is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

 3. ND is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. ND levert strikte en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

 4. ND is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

 5. ND is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 6. ND staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ND verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van ND vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ND binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 - Overmacht

 1. ND is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van ND, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan ND zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van ND en (xi) overige situaties die naar het oordeel van ND buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. ND heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ND haar verbintenis had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zover ND ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ND gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van ND verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ND berusten uitsluitend bij ND en worden niet overgedragen aan Koper.

 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ND rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ND. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door ND geleverde zaken, dient ND expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van ND rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. ND gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal ND de betrokkene hierover informeren.

 2. Indien ND op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 - Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van ND en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@pastaconlasalsa.com of per post met als onderwerp “Klacht”. Tevens kan een klacht telefonisch gemeld worden via [nummer].

 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ND de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. ND zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ND binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Koper.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 5. Koper zijnde een Consument kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen ND en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. ND heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ND en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rotterdam, 11 November 2023

bottom of page